Leneuoti Hits Lucky 7!!

Leneuoti WON $39,751 on the Lucky 7 Game!!  Fantastic!!!